Naše poslanie a ciele

Poslaním Ľudovej platformy je prispieť ku zjednoteniu slovenského národa na kresťanskom, národnom sociálnom základe odstránením umelo vytváraných podmienok pre takzvaný triedny boj a hašterenie sa jednotlivých politických zoskupení umelo vyvolávané zvýrazňovaním nepodstatných čiastkových rozdielov pri hľadaní národno kultúrneho
a sociálno ekonomického rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom vyváženej spolupráce stavov v rámci jednotného cieľa s využívaním umu, poznatkov vedy a techniky, a to najmä:
• vytváraním spoločnej platformy, prostredníctvom ktorej sa môžu vyjadrovať aj k stratégii a koncepcii rozvoja slovenského národného štátu – Slovenskej republiky,
• rozvíjaním koncepčnej prognostickej činnosti, vlastnej výskumnej vývojovej a expertnej činnosti, predkladaním návrhov a podnetov príslušným inštitúciám a štátnym orgánom a prispievať tak k rozvoju Slovenskej republiky,
• podporovaním využitia nových poznatkov v spoločenskej praxi, ako aj vzdelávania a jeho prepojenia s praxou, a v neposlednom rade
• poskytovaním pomoci svojim členom pri ich vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti a podporou i organizovaním stykov s medzinárodnými spoločnosťami a organizáciami.
Medzi úlohy Ľudovej platformy patrí aj usporadúvanie konferencií, seminárov, prednášok, ale aj spoločenských akcií, či organizovanie rôznych súťaží, klubov a rozvíjanie vlastnej edičnej a publikačnej činnosti.
Ľudová platforma sa i v roku 2022 bude opäť podieľať na viacerých významných projektoch, v ktorých buď hrá vedúcu úlohu, alebo významnou mierou prispieva k ich realizácii ako napr.:
• kultúrny sebauvedomujúco identifikačný a informačno vzdelávací projekt „Slovenská kultúra dáva svetu“,
• expertno – koncepčne – prognosticko – identifikačný program „Štátna doktrína Slovenskej republiky“,
• občianska aktivizácia prostredníctvom projektu „Okrskári“ s jeho systémom zapájania ľudí na miestnej úrovni do politickej práce,
• mediálny projekt „Slovenská pravda“ s jeho koncepciou internetového spravodajstva v jednotnom mediálnom dome,
• strategicko – koncepčné projekty „Ľudová platforma“, „Národný konvent“, „Zachráňme dedinu“, „Spoločne za Slovensko“, „Nie Bruselu“ „Som tu doma“ a „Slovenská vláda“,
• sociálno – integračný koncept „Ľudovec“, či ekonomicko – stabilizačný projekt „Za tú našu korunu“ a
• vzdelávací projekt „Ľudová akadémia“.

Občianske združenie Ľudová platforma potrebuje aj Vašu pomoc!
Veríme, že sa nájdu podporovatelia a získame prostriedky na väčšinu našich projektov.
Všetkých, ktorí nám nemôžu prispieť priamym vkladom na účet prosíme o určenie 2% (3%) zo štátu odvedenej dane na našu činnosť. Zamestnanci musia (túto skutočnosť nahlásiť účtovníčke do 15. februára a potom)
doručiť potvrdenie o zaplatení dane s vyhlásením o poukázaní podielu dane na daňový úrad a ostatných, ktorí sami odovzdávajú svoje daňové priznanie žiadame o uvedenie našich identifikačných údajov v daňovom priznaní.
Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) zo zaplatenej dane identifikáciou nášho občianskeho združenia v daňovom priznaní.

our mission farm

Mission Statements

 • World Land Trust

  It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

 • The Conservation Fund

  It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

 • Ecotrust

  It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

 • Greenpeace

  It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

 • National Geographic Society

  It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

 • Earthjustice

  It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.